Apache Spark

2022 SIGMOD Systems Award

The 2022 SIGMOD Systems Award goes to Apache Spark:

“Apache Spark is an innovative, widely-used, open-source, unified data processing system encompassing relational, streaming, and machine-learning workloads.”

The award recognizes the contributions of
Michael Armbrust
Tathagata Das
Ankur Dave
Wenchen Fan
Michael J. Franklin
Huaxin Gao
Maxim Gekk
Ali Ghodsi
Joseph Gonzalez
Liang-Chi Hsieh
Dongjoon Hyun
Hyukjin Kwon
Xiao Li
Cheng Lian
Yanbo Liang
Xiangrui Meng
Sean Owen
Josh Rosen
Kousuke Saruta
Scott Shenker
Ion Stoica
Takuya Ueshin
Shivaram Venkataraman
Gengliang Wang
Yuming Wang
Patrick Wendell
Reynold Xin
Takeshi Yamamuro
Kent Yao
Matei Zaharia
Ruifeng Zheng
Shixiong Zhu

Contact person: Matei Zaharia