Apache Singa: A Distributed Deep Learning System

2024 SIGMOD Systems Award

The 2024 SIGMOD Systems Award goes to Apache Singa:

“For the development of a distributed, efficient, scalable, and easy-to-use deep learning platform for large scale data analytics”

Contributors: Zhaojing Luo, Beng Chin Ooi, Wei Wang, Meihui Zhang, Qingchao Cai, Shaofeng Cai, Gang Chen, Tien Tuan Anh Dinh, Jinyang Gao, Qian Lin, Shicong Lin, Kee Yuan Ngiam, Gene Yan Ooi, Moaz Reyad, Kian-Lee Tan, Anthony K. H. Tung, Sheng Wang, Yuncheng Wu, Zhongle Xie, Naili Xing, Rulin Xing, Wanqi Xue, Sai Ho Yeung, James Yip, Lingze Zeng, Zhaoqi Zhang, Kaiping Zheng, Lei Zhu, and Ji Wang.